INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój tel. 74 845 52 49 informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój tel. 74 845 52 49.lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój

 

I.     Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul.Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 74 845 52 49

 

II.     Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych, kontakt:  tel.: tel. 74 845 52 49, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do korespondencji: ul.Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój

 

III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

1.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4.     w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV.      Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V.      Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

VI.      Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII.      Prawa osoby, której dane dotyczą

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju  pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane wCentrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul.Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1.     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są   nieprawidłowe lub niekompletne;

3.     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);

4.     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5.     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.     prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółka Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.