INFORMACJA O NABORZE - GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

OFERTA PRACY - Główna księgowa/ główny księgowy

 • praca jednozmianowa
 • umowa na okres próbny
 • wykształcenie średnie zawodowe, policealne, pomaturalne lub wyższe zawodowe lub magisterskie o kierunku ekonomicznym

OFERTA PRACY - Główna księgowa/ główny księgowy

 • praca jednozmianowa
 • umowa na okres próbny
 • wykształcenie średnie zawodowe, policealne, pomaturalne lub wyższe zawodowe lub magisterskie o kierunku ekonomicznym
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości (w przypadku ukończonych studiów wyższych o kierunku ekonomicznym) lub 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości (w przypadku ukończenia szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej)
 • kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:
 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • kandydat jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (SYMFONIA  Finansowo-księgowy, Środki trwałe, GRATYFIKANT- Płace,) oraz sprzętu biurowego
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
 • znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy
 • prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury
 • sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt
 • sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora
 • przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie
 • opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury
 • nadzór nad obsługą programu PŁATNIK
 • sporządzanie sprawozdań do US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
 • nadzorowanie  umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisam
 • tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury
 • koordynacja i wdrażanie zadań związanych z kontrolą zarządczą
 • windykacja należności
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
2. Kserokopie świadectw pracy.
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska 13  w sekretariacie w godzinach otwarcia 7.30 - 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
w terminie do 28 grudnia 2015 r.
Dokumenty, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

 

tel.: 74/ 84 55 249, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

"Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju"

ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina - Zdrój