Projekt pn. Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

   Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na podstawie umowy podpisanej w dniu 02.07.2020r. z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW” projekt Nr RPDS.04.03.04-02-0003/19-00 pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu…