KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

  • Drukuj

 

Ogłoszenie

Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju - Kompleks sportowo-rekreacyjny

 

 

 

 

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

 

1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduję się w obrębie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

  - zbiornikiem wodnym,

  - boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną,

  - boiskiem sportowym do gry w petanque,

  - parkingiem i toaletami,

  - całorocznym torem saneczkowym,

Powyższy teren sąsiaduje z drogą wojewódzką.

 

2. Powierzchnia terenu dzierżawy: 70m² – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

3. Warunki dzierżawy:

a). okres dzierżawy na czas określony: od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r.

b). cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi:  200,00 zł brutto

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz zużyte media. Zobowiazuje sie równiez do prowadzenia działalnosci gastronomicznej w każdy piatek, sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój określony jest jako teren usług, sportu i rekreacji.

c). wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego:

 

– przyczepa, samochód lub namiot gastronomiczny umożliwiający prowadzenie w/w działalności i spełniający wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności,

 

Do wykorzystania jest :

–  wiata (grzybek) o konstrukcji drewnianej, która wchodzi  w skład powierzchni przeznaczonej do dzierżawy,

 

Wykorzystanie tych obiektów należy do indywidualnej koncepcji zagospodarowania przez oferenta.

d). dzierżawca nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas imprez odbywających się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

 

4. Dostęp do mediów:

a). prąd , woda, odprowadzanie ścieków - dostepne na terenie obiektu

 

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa punktu gastronomicznego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”. Oferty złożone w nie zamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.

 

6. Oferta winna zawierać:

a). imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot

b). oferowany czynsz netto za rok prowadzenia działalności, nie mniejszy niż w pkt. 3 b)

c). sposób zagospodarowania terenu,

d). ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję przetargową.

e). oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem postanowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert: 13.03.2015 r.

Miejsce składania ofert: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13.

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2015 r. o godz. 9:00 przy udziale Komisji Centrum Kultury, w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13.

 

8. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny ofert będzie roczny czynsz netto. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę za roczny czynsz dzierżawy. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

 

9. Uwagi dodatkowe:

a). konkurs ofert jest ważny ze względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą,

b). Komisja konkursu ofert wzywa oferentów którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień,

c). w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Centrum Kultury może wybrać kolejną ofertę,

d). zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Centrum Kultury może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert,

e). oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz Centrum Kultury.

 

                                                                                  Dyrektor Centrum Kultury

                                                                                 w Jedlinie-Zdroju

                                                              Marzena Kapuścik

 

 

Sporzadziła:S.Wałęsa