Regulaminy

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju

 

§ 1

 

1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, oddziałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju, zwanej dalej Biblioteką. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadczyć własnoręcznym podpisem na deklaracji czytelniczej (karcie zobowiązań). Dokonanie powyższych formalności warunkuje użytkownikowi uzyskanie prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, sprzętu komputerowego oraz  dostęp do Internetu.

2.    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Warunkiem korzystania z jej zasobów jest zapisanie się do biblioteki.

3.    Przy zapisie zgłaszający się powinien:

   a)   okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

   b)   złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania Regulaminu.

   c)   złożenie podpisu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych, przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

4.    Za Czytelnika niepełnoletniego (do 15. r.ż.) odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni i tylko za ich wyrażoną na piśmie zgodą może nastąpić zapisanie niepełnoletniego do biblioteki.

5.    Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany miejsca zamieszkania

6.    Czytelnik zakaźnie chory lub u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

 

§ 2

1.    Z biblioteki można wypożyczyć jednorazowo 6 woluminów ( w tym maksymalnie 2 nowości ). W uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.

2.    Książki beletrystyczne, naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury szkolne wypożycza się na okres 14 dni.

3.    Termin zwrotu wypożyczonej książki można Czytelnikowi przesunąć, jeśli nie ma na nią zamówienia.

4.    W przypadkach szczególnych (np. skontrum księgozbioru, przeniesienie, remont) biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu określonego w pkt.2 i 3.

5.    Na wniosek Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone innym Czytelnikom.

 

§ 3

1.   Biblioteka ma prawo pobierania kaucji od Czytelników w następujących okolicznościach:

   a)  jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Jedliny-Zdroju - kaucja zryczałtowana w wys. 20 zł za książkę.

   b)  przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek - kaucja w wysokości 50 zł, a jeśli wartość książki przewyższa tę kwotę – wysokość kaucji ustala kierownik MBP w Jedlinie-Zdroju.

2.    W przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek z kaucji będzie potrącana kwota należnej kary.

3.    Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nieodebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki.

 

§ 4

1.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych i książek sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego można korzystać tylko na miejscu.

2.    W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu Czytelnik pozostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę itp. na wieszaku i korzysta z księgozbioru w pomieszczeniu czytelni.

3.    Fakt korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu Czytelnik jest obowiązany odnotować w przeznaczonym do tego zeszycie.

4.    Z księgozbioru podręcznego korzysta Czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.

5.    Po zakończeniu korzystania z księgozbioru na miejscu, Czytelnik zgłasza ten fakt bibliotekarzowi, rozliczając się z udostępnionych mu księgozbiorów.

6.    Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje biblioteczne i bibliograficzne, o pomoc w korzystaniu z katalogów, doborze lektury i opracowaniu zestawień literatury.

 

§ 5

1.    Z chwilą wypożyczenia książki Czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić ją w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

3.    Czytelnik jest zobowiązany odkupić zniszczoną, zagubioną książkę lub inny tytuł książki uzgodniony z biblioteką o wartości nie mniejszej niż wartość spowodowanej szkody. Jeżeli nabycie jest niemożliwe, Czytelnik powinien pokryć wartość szkody w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki.

4.    Wartość przedmiotu szkody ustala się biorąc pod uwagę takie kryteria jak:

   a)  aktualna cena rynkowa

   b)  walory obiektywne książki (naukowe, artystyczne, historyczne itp.)

   c)   przydatność książki dla biblioteki (możliwość zakupu, zastąpienie innym tytułem itp.)

5.    Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę ustala się na podstawie aktualnej, antykwarycznej ceny książki. Ustala ją kierownik biblioteki w porozumieniu z innymi bibliotekami.

6.    Za zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik wpłaca równowartość całości dzieła obliczoną wg w/w zasad .

7.    Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 6

1.    Jeżeli Czytelnik przetrzymuje wypożyczone książki ponad termin określony w § 2 pkt.2, naliczana zostaje opłata w kwocie 0,20 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Czytelnik ponosi również koszty za otrzymane upomnienia.

2.    W razie nie zwrócenia wypożyczonych książek lub nie wniesienia ekwiwalentu za ich zagubienie lub zniszczenie biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

 

§ 7

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

2.    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika MBP do organu administracji terenowej - Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju.

3.    Biblioteka nie ma obowiązku informowania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Potwierdzenia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymanie zbiorów.

 

§ 8

1.    Korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz z dostępu do Internetu jest bezpłatne.

2.    Stanowiska internetowe służą wyłącznie do zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i naukowych. 

3.    Warunkiem korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu jest:

    a)  okazanie Karty Bibliotecznej i dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku jej braku zapisanie się do biblioteki,

    b)  dopełnienie obowiązku ewidencyjnego w zeszycie odwiedzin.

4.    Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. W dniach nauki szkolnej, młodzież do lat 18 ma prawo korzystania z komputerów po godz. 14.00.

5.    Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 1 godziny. Może być przedłużony za zgodą bibliotekarza, jeżeli nie zgłosili się kolejni użytkownicy.

6.    Pracownicy biblioteki, na życzenie użytkownika, udzielają ogólnych informacji dotyczących obsługi komputera, wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Wymienione czynności użytkownik wykonuje samodzielnie.

7.    Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionego im komputera, a także za pośrednictwem Internetu.

8.    Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, a także, gdy wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

9.    Stanowiska komputerowego należy używać zgodnie z wymogami BHP.

10.  Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez własne słuchawki.

11.  Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych nieprawidłowości w pracy sprzętu należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, bez samowolnego podejmowania prób naprawy lub usuwania usterek.

12.  Użytkownikowi nie wolno :

   a)   instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych

   b)   wykorzystywać Internet do przeglądania, przesyłania, zgrywania i udostępniania danych naruszających prawo, w tym także autorskie oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, zawierających treści sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

13.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika dane w pamięci komputera, własne nośniki w napędach komputerowych oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego lub awarii zasilania.

14.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy. Jeżeli jest osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie. Wysokość odszkodowania ustala biblioteka.

15.  Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy z komputerem 10 minut przed zamknięciem biblioteki.

 

§ 9

1.   Administratorem danych osobowych Czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju.

2.   Biblioteka na mocy zapisów umowy licencyjnej MAK+ powierza Instytutowi Książki w Krakowie do przetwarzania dane osobowe Czytelników.

3.   Dane osobowe Czytelników są wykorzystywane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.

4.   Czytelnikom przysługuje prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, a także ich modyfikacji.

5.   Korzystający z biblioteki wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych prawem.

 

§ 10

 Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014r.