Regulaminy

Regulamin

Oddział dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju

§ 1

 

1.    Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy obywatele oraz inne biblioteki działające w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2.    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.    Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a.    okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

b.    złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu.

4.    Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni i tylko za ich wyrażoną na piśmie zgodą może nastąpić zapisanie niepełnoletniego do biblioteki.

5.    Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany miejsca zamieszkania i pracy lub szkoły.

6.    Czytelnik zakaźnie chory lub u którego w domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

§ 2

1.    Z biblioteki można wypożyczyć jednorazowo 6 woluminów ( w tym maksymalnie 2 nowości ). W uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.

2.    Książki beletrystyczne, naukowe i popularnonaukowe wypożycza sie na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury szkolne wypożycza się na okres 14 dni.

3.    Termin zwrotu wypożyczonej książki można czytelnikowi przesunąć, jeśli nie ma na nią zamówienia.

4.    W przypadkach szczególnych (np. skontrum księgozbioru, przeniesienie, remont) biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu określonego w pkt.2 i 3.

5.    Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone innym czytelnikom.

§ 3

1.    Kaucje od czytelników pobierane są w następujących okolicznościach:

a.    jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Jedliny-Zdroju kaucja zryczałtowana w wys. 10 zł
za książkę.

b.    przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (kaucja w wysokości 50 zł), a jeśli
wartość książki przewyższa tę kwotę – wysokość kaucji ustala kierownik MBP w Jedlinie-Zdroju.

2.    W przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek z kaucji będzie potrącana kwota należnej kary.

3.    Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki.

§ 4

1.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych i książek sprowadzonych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego można korzystać tylko na miejscu.

2.    W przypadku korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu czytelnik pozostawia wierzchnie okrycie, torbę, teczkę itp. na wieszaku i korzysta z księgozbioru w pomieszczeniu czytelni MBP w Jedlinie-Zdroju.

3.    Fakt korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu czytelnik jest zobowiązany odnotować w przeznaczonym do tego zeszycie.

4.    Z księgozbioru podręcznego korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.

5.    Po zakończeniu korzystania z księgozbioru na miejscu, czytelnik zgłasza ten fakt bibliotekarzowi, rozliczając się z udostępnionych mu księgozbiorów.

6.    Czytelnik może zwracać sie do bibliotekarza o informacje biblioteczne i bibliograficzne, o pomoc w korzystaniu z katalogów, doborze lektury i opracowaniu zestawień literatury.

§ 5

1.    Z chwilą wypożyczenia książki czytelnik staje sie za nią całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić ją w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3.    Czytelnik jest zobowiązany odkupić zniszczoną, zagubioną książkę lub inny tytuł książki uzgodniony z biblioteką o wartości nie mniejszej niż wartość spowodowanej szkody. Jeżeli nabycie jest niemożliwe, czytelnik powinien pokryć wartość szkody w wysokości ustalonej przez kierownika biblioteki.

4.    Wartość przedmiotu szkody ustala się biorąc pod uwagę takie kryteria jak:

a.    aktualna cena rynkowa

b.    walory obiektywne książki (naukowe, artystyczne, historyczne itp.)

c.    przydatność książki dla biblioteki (możliwość zakupu, zastąpienie innym tytułem itp.)

5.    Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę ustala sie na podstawie aktualnej, antykwarycznej ceny książki. Ustala ją kierownik biblioteki w porozumieniu z innymi bibliotekami.

a.    za zagubienie lub zniszczenie jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik
wpłaca równowartość całości dzieła obliczoną wg w/w zasad .

b.    na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6

1.    Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczone książki ponad termin określony w § 2 pkt.2, naliczana zostaje opłata w kwocie 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Czytelnik ponosi również koszty za otrzymane upomnienia.

2.    W razie nie zwrócenia wypożyczonych książek lub nie wniesienia ekwiwalentu za ich zagubienie lub zniszczenie biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§ 7

1.    Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki uwag i wniosków.

§ 8

1.    Czytelnik nie stosujący sie do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

2.    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do Organu Administracji Terenowej - Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju.

 

§ 10

1.    Korzystający z biblioteki wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu określonych prawem.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014r.

 

 

 

 

Regulamin

Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie-Zdroju

 

1.    Zapisanie niepełnoletniego do biblioteki może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

2.    Z Biblioteki można wypożyczyć jednorazowo 4 książki w tym jedną lekturę szkolną. W uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.

3.    Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

4.    Termin zwrotu wypożyczonej książki można czytelnikowi przesunąć, jeśli nie ma na nią zamówienia.

5.    Jeżeli czytelnik przetrzymuje wypożyczone książki ponad termin określony w pkt.2, naliczana zostaje opłata w kwocie 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Czytelnik ponosi również koszty za otrzymane upomnienia.

6.    Od osób nie posiadających stałego zameldowania na terenie miasta Jedlina-Zdrój pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł od każdej wypożyczonej książki.
* W przypadku nieterminowego zwrotu wypożyczonych książek z kaucji będzie potrącana kwota należnej kary (zgodnie z pkt. 5)

7.    Korzystający z Biblioteki wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych prawem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2014 r.